Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Augustowie
Szkoła Podstawowa w Augustowie, Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej
w Augustowie dostępnej pod adresem
http://http://bip.ug.bielsk.wrotapodlasia.pl/cc2e5f0e755b265/c669ed94247b4b9/
oraz strony internetowej:
http://szkola-augustowo.pl
Data publikacji strony internetowej: 2020-04-15
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  • treści pochodzą z różnych źródeł,

  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,

  • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,

  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.

  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.

  • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.

  • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.

  • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-05
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Paweł Czerniakiewicz, na adres poczty elektronicznej:

sekretariat@szkola-augustowo.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 731 10 97 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Uwaga ! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:
adres: Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: sekretariat@szkola-augustowo.pl
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szkoła Podstawowa w Augustowie

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Budynek Szkoły Podstawowej w Augustowie jest częściowo przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego usytuowanego od ulicy prowadzą schody z podjazdem dla wózków. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Obok budynku Szkoły Podstawowej w Augustowie umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Augustowie znajdują się na parterze oraz I i II piętrze. Po wejściu do budynku z prawej stronie znajduje się sekretariat szkoły w którym można uzyskać pomoc. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze I i II piętrze budynku. Publicznie dostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w bliskiej odległości od wejścia do budynku. W budynku Szkoły Podstawowej w Augustowie brak jest pętli indukcyjnych i nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych czy druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 7 dni robocze przed dniem wizyty. W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście zrealizować. Obiekt ma zostać poddany pracom modernizacyjnym zwiększającym dostępność.