O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU

EGZAMINY:

16-17-18 czerwca 2020r.

(wtorek, środa, czwartek):

 

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). Nie gromadzą się na korytarzach i przed szkołą.
 5. Wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami i o wyznaczonej godzinie. Muszą mieć maseczki, przy wejściu dezynfekują ręce.
 6. Uczniowie udają się bezpośrednio do sali, w której mają pisać egzamin. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 7. Ewentualne przyniesione ze sobą rzeczy uczeń zostawia w szatni. Na salę wnosi długopis (długopisy) z czarnym tuszem, linijkę (matematyka), legitymację, wodę. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej uczniowie mogą zdjąć maseczki zakrywające usta i nos.
 9. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a). podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  b). wychodzi do toalety;
  c). kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 10. Uczeń wykonuje polecenia przekazywane mu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
 11. Po skończonym egzaminie uczniowie opuszczają salę we wskazanej kolejności i tymi wejściami, którymi wchodzili.
 12. Zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Nie gromadzą się na korytarzach i przed szkołą.